6 oktober 2016 | Tekst: Lidwien van Loon | Beeld: Wim van IJzendoorn en Margot de Heide | www.movemens.nl


Zorg1: duurzame fysiotherapie tegen een eerlijke prijs

 

Vraag je vooruitstrevende fysiotherapeuten naar hun visie op een duurzame toekomst, dan kom je vanzelf uit op productcontractering: een vaste prijs voor zorgproducten met helder omschreven uitkomstmaten die de cliënt waardeert. Productcontractering is een nieuwe manier van werken die financieel ruimte biedt voor het doorvoeren van innovaties. De focus ligt niet langer op het proces maar op het resultaat voor de cliënt. Volgens de oprichters gaat Zorg1 de zorg echt beter maken. Een langverwachte doorbraak.

 

Binnen Zorg1 worden zorgproducten ontwikkeld die in alle fysiotherapiepraktijken inzetbaar zijn. Fysiotherapie tegen een vooraf afgesproken prijs. Op zich niets nieuws want het ClaudicatioNet bijvoorbeeld maakt al gebruik van zorgproducten. Wel nieuw is dat de barrières bij de zorgverzekeraars weggenomen zijn. Productcontractering vormt de toekomstige bekostiging van de fysiotherapie. Aan declareren per behandeling komt een eind.

 

Hoe er behandeld moet worden,

schrijven we niet voor

 

Vaste prijs

Iris van Stel is projectleider bij Zorg1. Een jonge fysiotherapeut met een bestuurskundige achtergrond die vanaf de eerste dag van haar opleiding niet kon snappen waarom er per zitting werd vergoed. Dé formule om overbehandeling te stimuleren, als je het haar vraagt. Hoe het dan wel kan, laat ze nu overtuigend zien met het team van Zorg1.

Van Stel vertelt dat de inhoud van alle zorgproducten van Zorg1 wordt vormgegeven door vakinhoudelijke specialisten die uitgaan van bestaande wetenschappelijke kennis uit het werkveld. Niets spannends eigenlijk. Maar wat bleek in het ontwikkeltraject van het zorgproduct voor lagerugklachten? Met drie prijzen is het hele zorgproduct te beschrijven. Opmerkelijk, dat vraagt om een toelichting.

“De richtlijnen bij lagerugklachten beschrijven drie profielen, elk gekoppeld aan een eigen zorgzwaarte die overeenkomt met de bestaande richtlijn”, legt Van Stel uit. “Hoe er behandeld moet worden, schrijven we niet voor. We voorzien niet in een protocol dat aangeeft wanneer fysiotherapeuten welke interventies moeten inzetten. Dat weten ze zelf het best. We geven alleen aanwijzingen voor wie dat toch wenst, verder niet. Het gaat namelijk om de uitkomst van de zorg die er wordt geleverd. Efficiënte zorg moet inzichtelijk zijn en beloond worden. Als je als fysiotherapeut werkt binnen de financiële marges van het zorgproduct, dan kun je er een positief rendement op maken. Dan komt er ook financieel ruimte voor innovaties.”
 

 

Iris van Stel en Gerard Boschman

 

 

Risico

Het werkt als volgt. Om tot de prijs van een zorgproduct te komen, berekent men bij Zorg1 het gemiddelde van alle kosten die een praktijk maakt voor het effectief en duurzaam behandelen van een bepaalde aandoening bij een bepaald cliëntprofiel. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal verwachte fysieke contactmomenten, de inzet van online tools en de kosten voor marketing & communicatie, het inzichtelijk maken van uitkomsten, scholing en (door)ontwikkeling van het product. De prijs van een zorgproduct wordt dus vastgesteld op basis van werkelijk gemaakte kosten. De zorg wordt op deze manier ‘value based’: de beste zorg tegen een eerlijke prijs.

 

Maar wat als je als fysiotherapeut meer kosten maakt dan met het zorgproduct worden vergoed? Wat als je minder efficiënt werkt dan collega’s elders gemiddeld doen? Wie draagt dan het risico? Van Stel: “Dat risico draagt de praktijk of fysiotherapeut zelf. Dit blijkt geen probleem voor gezonde praktijken die zowel zorginhoudelijk als bedrijfsmatig efficiënt werken. Daar zijn de cijfers ook op gebaseerd. Gaat het echter om afwijkingen bij complexe zorg, dan sturen we bij verzekeraars aan op een model van ‘shared savings’ in plaats van een vaste prijs.”

 

Zorg1 is een andere manier

van werken met andere afspraken

en registraties

 

Duurzaam

Het businessmodel waarop Zorg1 de prijs van zorgproducten berekent, leidt volgens Van Stel tot een doorbraak in het huidige model. Daarin betalen verzekeraars nog naar het gemiddeld aantal behandelingen per cliënt, de behandelindex. De behandelindex biedt echter geen financiële ruimte om de zorg te innoveren.

Van Stel: “Elk jaar wordt de behandelindex naar beneden teruggeschroefd. Op den duur gaat dit ten koste van de kwaliteit van de geleverde zorg. Dat willen we voorkomen want we willen met onze zorgproducten juist duurzame zorg bieden, maar wel tegen een eerlijke prijs. Daarom een vaste prijs voor fysiotherapie met helder omschreven uitkomstmaten die klinimetrisch worden onderbouwd, en zorg die daarbij positief wordt gewaardeerd door de cliënt. Daarom is Zorg1 opgericht. Omdat het anders moet, omdat fysiotherapie een duurzame toekomst verdient.”

 

Behandelvolume

Zorg1 gaat uit van het volgende principe. Als je als fysiotherapeut de zorg naar eigen inzicht kunt inrichten, dan sta je daar ook garant voor. Dus is er in het zorgproduct voor lagerugklachten een recidiefgarantie ingebouwd, van gemiddeld negen maanden. Fysiotherapeuten die met Zorg1-producten werken, kunnen zelf efficiënt hun zorg inrichten. De slag om te werken met zorgproducten moet volgens Van Stel nu echt worden gemaakt.

“Kijk wat er nu in de markt gebeurt: er zijn zorgverzekeraars die geen fysiotherapeuten meer willen contracteren die boven een bepaald volume komen, gebaseerd op een steeds lagere behandelindex. Terwijl die index niets zegt over de zinnigheid en kwaliteit van de geleverde zorg. De index is puur en alleen bedoeld om uitwassen tegen de gaan. Hoe lang willen we dit als beroepsgroep volhouden?”

 

 

 


“Zorgverzekeraars willen met ons om tafel omdat Zorg1 leidt tot een kwaliteitsverbetering van de geleverde zonder toename van de totale zorgkosten. We kunnen prijsafspraken maken en garanties bieden omdat fysiotherapeuten zelf de autonomie hebben om de zorg in te richten. Als ze maar de KPI’s leveren waarop ze worden getoetst. Daarin kan ‘blended care’ enorm ondersteunen met online communicatietools, zoals de AfsprakenApp en Huiswerkoefeningen.nl. Niet alle cliënten hebben zoveel fysiotherapie nodig. Sommigen hebben vooral behoefte aan informatie, anderen hebben veel baat bij online video’s om dagelijks aan de oefeningen te worden herinnerd. Als je van elke cliënt de zorg naar diens zelfredzaamheid inricht, kun je met cliënten die binnen hetzelfde zorgproduct wat meer zorg vragen, ook de gestelde doelen binnen de financiële marges bereiken. Je schiet dus niet in je eigen voet.”

 

Toekomst

“We zien dat de praktijken die met onze zorgproducten werken, het prima redden om binnen de gestelde financiële marges te blijven”, zegt Van Stel. “Een zorgproduct gaat uit van wat er bij een bepaald cliëntprofiel gemiddeld aan kosten worden gemaakt. Is een fysiotherapeut creatief en innovatief, en kan hij daardoor de zorg leveren onder dezelfde KPI’s maar tegen lagere kosten, dan is de opbrengst voor deze fysiotherapeut. Het loont dus om innovatief te zijn en afspraken te maken die niet alleen op kosten maar ook op de resultaten zijn gebaseerd. Dat maakt dat zorgverzekeraars en praktijken Zorg1 als een serieuze gesprekspartner zien.”

 

Het loont om innovatief te zijn

 

Praktijken die vooruitstrevend zijn, werken volgens Van Stel graag met de producten van Zorg1. “Onze afnemers zijn toonaangevende praktijken die met hun cliënten duidelijk communiceren over de resultaten die ze mogen verwachten. De cliënten weten dat er op een manier wordt gewerkt die beter aansluit bij hun individuele behoeften, bijvoorbeeld met online tools. Ze weten ook dat ze langer onder de hoede van de fysiotherapeut blijven omdat die een garantie afgeeft en dus wel goed werk moet leveren. Niks open einde maar duidelijkheid en garantie. Daarom willen verzekeraars en praktijken met Zorg1 samenwerken, ze zien toekomst in productcontractering.”

 

Meer info:

 

Praktijken die al met Zorg1 werken

 

De initiatiefnemers

Een dikke drie jaar geleden zaten ze al om tafel. Ze waren het zat maar ook te vroeg. De bekostiging van de zorg vroeg om een nieuw businessmodel en dat model zagen Gerard Boschman van Convenient en Boris van der Vorst van FysioHolland in het ontwikkelen van zorgproducten. Niet langer betaald per zitting maar contractering voor complete zorgproducent, gebaseerd op werkelijk gemaakte kosten en gedifferentieerd naar zorgzwaarte. Inmiddels worden er afspraken gemaakt met alle grote verzekeraars.